Fukui

This is a list of post offices where I visited in Fukui (As of 2024/3/24).

Tsuruga City
#NameVisited at
33033Awano2015/04/01
33050Hikida2015/04/01
33072Tsuruga Yuki2015/04/01
33085Tsuruga2015/04/01
33140Nakago2015/04/01
33143Tsuruga Ekimaedori2015/04/01
33144Tsuruga Chuomachi2015/04/01
33160Tsuruga Matsue2015/04/01
33204Tsuruga Matsubara2015/04/01
33212Tsuruga Shinwacho2015/04/01