Yoiko
Research of Automatic Ticket Checker

Showcase(Mizuma Railway)

Click a photo to enlarge.

Kaizuka (2002/05/02)

Kaizuka (2002/05/02)

  • Type: OMRON(F-PG)
  • Ticket type: Magnetic

Now, this machine is removed.


Kaizuka (2002/05/02)

Kaizuka (2002/05/02)

  • Type: OMRON(F-PG)
  • Ticket type: Magnetic